Általános Szerződési Feltételek

távollévők között kötött szerződésekről

Jelen ÁSZF hatálya Eladó weblapján (www.laowebshop.hu és www.laowebshop.com) és aldomainjein a Vevő megrendelése alapján létrejövő jogviszonyokra terjed ki.
Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.laowebshop.hu

1. Eladó adatai:

Eladó neve: Lelkemben az Otthonom Kft.
Eladó székhelye: 1067 Budapest, Podmaniczky út 31. II/11. sz.
Eladó elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: lelkembenazotthonom@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 01-09-197374
Adószáma: 25059733-2-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Az Eladó Telefonszáma: +36 20 989 8981
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely működtető vállalkozás neve, címe, e-mail címe: DotRoll Kft., 1101 Budapest, Expo tér 5-7., domreg@dotroll.com

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

2. AZ ÁSZF tárgyi, területi, személyi és időbelin hatálya

2.1. Az ÁSZF tárgyi, területi hatálya
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén és külföldön  nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.laowebshop.hu és www.laowebshop.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: laowebshopon) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre területi korlátozás nélkül, amely ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre. A laowebshopon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény („Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

Jelen ÁSZF az Eladó valamint az általa forgalmazott lakberendezési, lakás felszerelési, ajándék, bútor és a weboldalon közzétett termékeket tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásároló Vevő közötti adásvételi jogviszony feltételeit rendezi a távollévők közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályi előírások alapján.

2.2.  Az ÁSZF személyi hatálya
A laowebshop szolgáltatásait bárki (magánszemély, gazdasági társaság stb) jogosult igénybe venni, amennyiben a vásárláskor pontosan megadja az érvényes adatait, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2.3. Az ÁSZF időbeli hatálya
A jelen ÁSZF 2015. november 10-től határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre tartalmaz kötelező tartalmú rendelkezéseket.

2.4. Az ÁSZF módosítása
Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t.  A módosításokat az Eladó azok hatályba lépése előtt 8 nappal a weboldalon közzéteszi. Vevők külön jognyilatkozat nélkül, a weboldal használatával, mint ráutaló magatartással elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes és hatályos, s kötelező rendelkezést tartalmaz.

Eladó fenntart magának minden jogot a laowebshop, mint webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

3. Értelmező rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

3.1. Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás): az Eladó és a Vevő között a termékrendelés véglegesítését követően az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar/angol nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelyre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

3.2. Eladó: a Lelkemben az Otthonom Kft

3.3. Vevő: az a vevő, aki a laowebshopon sikeresen regisztrálta magát, s elektronikus, vagy írásban megrendelést juttat el az Eladónak a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint. Vevő: minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki az Eladó termékét a laowebshop igénybevételével online megvásárolja;

3.4. Szerződő Felek: az Eladónak a megrendelés visszaigazolásával létrejövő adásvételi jogviszonyban az Eladó és a Vevő együttes megnevezése;

3.5. Termék: az Eladó részéről előállított, a laowebshop honlapon adásvételi ajánlattételre felhívással közölt árucikk;

3.6. Vételár: a laowebshopon feltüntetésre kerülő, adott termék ellenértéke, mely nem foglalja magában a szállítás költségét.

3.7. Szolgáltatás díja: az Eladó weboldalán a laowebshopon aktuálisan megrendelhető késztermékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítését követően – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása, postázása és kiszállítása, melynek díja a vételáron felül történik meghatározásra.

3.8. Web-iroda: a laowebshopon a Vevő számára fenntartott, a személyéhez kapcsolódó szállítási címet, legutóbbi megrendeléseket, aktuális törzsvásárlói kedvezményeket, valamint ajánlásokat rögzítő Vevői felület.

3.9. Határidő, határnap számítása: Az ÁSZF és az Egyedi adásvételi szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az Eladó és Vevő között adásvételi jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása munkanapok alapján történik.

3.10. Címzett jognyilatkozatok megküldése: A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az Eladó székhelyére, illetve a Vevő részére a vásárlás során, a Vevő által közölt szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.

3.11. Az ÁSZF Vevő általi elfogadása: A Vevő a laowebshopon történő regisztrálásával a jelen ÁSZF rendelkezéseit elismeri és maradéktalanul elfogadja. A Vevő, amennyiben belép az Eladó által üzemeltetett laowebshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Vevője a webshopnak, – úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vevő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére. Vevő jogosult ajánlott küldeményben megküldött véleményeltéréssel élni, azonban ez esetben csak akkor jön létre érvényesen egyedi adásvételi szerződés, ha az Eladó a véleményeltérési nyilatkozat kézhezvételét követő 2 munkanapon belül ezt írásban maradéktalanul visszaigazolja. Az Eladó nem köteles megindokolni, amennyiben a véleményeltérést nem fogadja el.

3.12. Adatváltoztatás szabálya:  Vevő visszavonhatatlan  kötelezettség terheli  arra, hogy az egyedi adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan az általa megadott  szállítási adatait nem módosíthatja. A jelen kötelezettség megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni Eladó felé.
Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak az 1. pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.

3.13. Az értesítés szabályai: A levélpostai küldemény útján, a Vevő által megadott címen keresztül a Vevővel közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b) egyéb európai államban 10. (tízedik), (c) Európán kívül pedig 20. (huszadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.
3.14. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél (email). Az Eladó jognyilatkozatait email útján is megteheti joghatályosan.

3.15. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

4. Irányadó jogszabályok
4.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a vevő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

5.Regisztráció
5.1.  A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a www.laowebshop.hu és www.laowebshop.com elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá. A Vevőnek lehetősége nyílik arra, hogy a laowebshop kezdőlapján – saját Vevőnév és jelszó segítségével – előzetesen és önkéntesen regisztrálja magát. Regisztrálni a főoldalon megjelenő Regisztráció alatt lehetséges.

5.2. Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon van lehetőség.

5.3. Amennyiben a Vevő az előzetes önkéntes regisztrációt mellőzi, akkor az első egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) létrejötte révén az Eladó – a termékrendelés során megjelölt adataival – automatikusan regisztrálja, és erről e-mailben értesíti a Vevőt. Az előzetes önkéntes vagy az automatikus regisztrációt követően a Vevő a laowebshop kezdőlapján található „Bejelentkezés” gombra való kattintással, valamint a Vevő felhasználói nevével vagy e-mail címével és a jelszavának megadásával juthat el az egyénre szabott (pl. a web-irodájával, a saját adataival, stb. kiegészített) Vevői felületre.

5.4. A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.

5.5. Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott Vevői felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági, a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell fizetnie. A Vevői felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli, ezzel kapcsolatos esetleges felelősségét kizárja.

A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik. Visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül különösen, ha a visszaküldött termékről egyértelműen megállapítható, hogy az nem a hétköznapi használatából eredő kopás eredményeként veszített eredeti mennyiségéből.

5.6. Az Eladó nem vállal felelősséget a laowebshop használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Az Eladót egyáltalán nem terheli felelősség a laowebshop honlapra történő bejelentkezéshez szükséges Vevői név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok (pl. a törzsvásárlói kedvezmények érvényesíthetetlensége) tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, az Eladónak nem kötelessége új Vevői felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő részére. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a laowebshop honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

5.7. A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a Vevői felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.

6 . Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:
6.1.  A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra 10.000 Ft-os vételárat meg nem haladó megrendelések esetén.

6.2. A laowebshopban Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Eladót nem terheli felelősség a laowebshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

6.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljes körűen tájékoztatja Vevőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

6.4. A törzsvásárló kedvezmény bevezetését, részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza.

7. Az elektronikus szerződéskötés lépései
7.1. A Weboldal működése a Vevő szempontjából az ott megtekinthető, a Vevőt irányító technikai lépések alapján történik. A Weboldal működésére egyébként az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályozásai vonatkoznak.

7.2. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök: “Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

8. Megrendelés menete:
8.1. A laowebshopon történő vásárlás az elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A megrendeléssel kapcsolatos információk helyességéért, valóságnak való megfeleléséért a megrendelő Vevő felelős. A regisztrációját tartsa biztonságban, illetéktelenek részére nem hozzáférhető módon, mivel a regisztráció szavatolja a Vevő személyes jelenlétét a weboldalon. A weboldalon közzétett ÁSZF egyes feltételei változhatnak, amelyek a közzététel napjától hatályosak a Vevők megrendeléseit illetően.

8.2. A termékek kiválasztása: A Vevő az egyes termékeket a Vevői felület tetején elhelyezkedő menürendszer segítségével tudja kiválasztani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő termékeket kínálja fel értékesítésre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a menürendszerben feltüntetett termékárak nem azonosak a vételárral, csupán annak részét képezik. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Eladó jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.

8.3. A vásárlás (a termékrendelés): A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk nevéből, illetve leírásából lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre. Amennyiben a webshopban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (az úgynevezett „Kosárba”) tudja a kiválasztott árucikkeket gyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége a „Megrendelés elküldése” menügomb alkalmazásával véglegesíti.

8.4.  Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:
Az adatbeviteli hibák javítására a Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Erre a „Megrendelés véglegesítése” gomb megnyomása előtt van lehetősége.
8.5. Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken (termékcsoportokon) már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomása révén, elsőként a szállítási cím, továbbá a fizetési és a szállítási mód megadása (kiválasztása), illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett véglegesíti.  A Vevő a termékrendelést ezt közvetően a szállítási és a számlázási adatok, majd a különböző kedvezményekre jogosító kuponkódok rögzítésével, végezetül pedig a külön menüpontként szereplő ÁSZF elfogadásával véglegezi.

8.6. A Vevő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a „Megrendelés elküldése” ikonra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el. A „Vásárlás” menüpont alkalmazása Vevő fizetési kötelezettségének keletkezésével jár.

9. A megrendelés elküldése
9.1. Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Kosár” gombra. Ezt megelőzően lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni. Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol,
és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. A regisztrációval megadott adatok valóságáért a regisztráló felelős. Amennyiben
a regisztrációval való visszaélés gyanúja merül fel, úgy arról értesítse webshopunkat.

9.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, illetve az esetlegesen felmerülő banki adminisztrációs költségeket.

9.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0″ Ft-os vagy ‘1’ Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

10. A megrendelés visszaigazolása
10.1. Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a Vevői felületen, aztán a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy az értékesítés teljesítését jogos okból megtagadja.

10.2.  A távollevők közötti egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés Eladó részéről történő visszaigazolása   számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-fizetési, illetve egyéb szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget és a termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.

10.3. A megrendelést az Eladó weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha a Vevő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap az Eladótól. Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Vevő a megrendelés leadásával a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben véleményeltérése merülne fel, ezt ajánlott küldeményként elküldött levelében  jogosult az Eladó felé közölni.

10.4. Eladó az Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

10.5. Abban az esetben, amennyiben a rendelést Eladó mégsem tudja a rendelésben feltüntetett mennyiségben teljesíteni, úgy Eladó módosítja a rendelésben szereplő tételek mennyiségét az elérhető mennyiségre és erről Vevőt e-mailben értesíti. Az így módosított rendelés mindaddig nem lép érvénybe, míg Vevő az erről a változásról kapott e-mailt vissza nem igazolja email, vagy levél útján. . Amennyiben Vevő a módosításra 48 órán belül nem reagál, a rendelését töröljük. A visszaigazolt rendelést a következő 3-5 munkanapon belül Vevő részére kiszállíttatjuk, amennyiben a rendeléskor ezt a lehetőséget választotta.

10.6. Eladó nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

10.7. Az Eladó a saját adatbázisában elektronikus adat-együttesként rögzíti a létrejött egyedi adásvételi szerződést, amely a web-irodában, a „Legutóbbi rendelések” címszó alatt egyúttal a Vevő számára is hozzáférhetővé válik. Az egyedi adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza (teljességi záradék).

10.8. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.

10.9. Eladó és a Vevő között az Egyedi adásvételi szerződés az eladói visszaigazolás megküldésével jön létre.
A megrendeléssel és Eladó visszaigazolásával létrejövő szerződést Eladó nem iktatja, és a későbbiekben nem teszi hozzáférhetővé.

10.10. Az Eladó a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az az Eladó illetőleg a Vevő számára hozzáférhetővé válik.

11. A vételár elemei és teljesítése
11.1. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik elemének minősül, így ezen szolgáltatás annak teljesítésével egyidejűleg  kerül kiegyenlítésre.

11.2. A Vevőnek a kiszállítás költségét meg kell fizetnie, kivéve, ha az egyedi adásvételi szerződés keretében legalább egy olyan terméket vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben az együttesen megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos kiszállítási díjakat a laowebshopon közzétett, „Szállítással kapcsolatos tudnivalók” pont tartalmazza.

11.3. Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

11.4. Az Eladó árai a megrendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webshopon a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.  Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Eladó fenntartja a jogot a korrekcióra, azaz a webshop nem köteles a hibás áron szállítani. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően – a módosított ár elfogadásával –  még egyszer megerősítheti a megrendelést, illetve lehetőség van arra, hogy bármelyik félelálljon a szerződéstől.

11.5. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A fizetendő végösszegről a vásárló a rendelés visszaigazolásakor értesítést kap. Az Eladó a számlát a termék kiszállításának napján elektronikus úton (e-mail) PDF formátumban küldi a Vevő részére. A Vevő jelen ÁSZF elfogadásával belegyezik a számla ilyen módon való kiküldéséhez/fogadásához. Amennyiben a Vevő papír alapú számlára is igényt tart, azt a webshop ügyfélszolgálatán kérheti.

Szállítási költség

1 – 20.000,- Ft összértékű megrendelés esetén: 990,- Ft
20.000,- Ft felett ingyenes a kiszállítás (ez utóbbi alól egyedüli kivételt képeznek a bútorok)
Utánvétes szállítás esetén a fenti költségekhez + 300,- Ft utánvét kezelési díj adódik hozzá.
12. A vételár teljesítésének módjai

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével történhet, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy a fizetési mód megváltoztatására nem nyílik lehetősége.

12.1. Az előreutalásos vásárlás
Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó Raiffeisen Banknál vezetett 12050002-01475867-00100005 számú pénzintézeti számlájára.

Az Eladó kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 14h00 órával bezárólag az Eladó által  megjelölt bankszámláján jóváírásra került.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

12.2.  Az utánvétes vásárlás
Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

13.  Szállítás, a Termék átvétele
13.1. Szállítási feltételek: Az ország egész területére a webshopban megrendelt termékek kiszállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. munkatársai végzik. Előre utalás, és bankkártyás fizetés esetén: 990,-Ft, utánvétes vásárlás esetén: 1.290,-Ft melyet a számlázásnál automatikusan a rendelt áruk végösszegéhez kerül felszámításra. Amennyiben az utánvéttel való megrendelést választotta, úgy a termékek vételárát és a szállítási költséget a futárnak kell kiegyenlítenie.

13.2. Szállítási idő: A szállítási időt erősen befolyásolja, hogy nem kezelünk óriási raktárkészletet.  Minden darabot külön szerzünk be belföldi és külföldi nagykereskedőktől. Vállalásunk, hogy a megrendelt termékeket maximum 6 munkanapon belül átadjuk a szerződött futár cégnek. Fontos, hogy adatai megadásánál olyan telefonos elérhetőséget illetve kiszállítási helyet adjon meg, ahol a csomag átvételével kapcsolatban elérhető. A sikertelen kézbesítés esetén Eladó kénytelen felszámolni ennek a költségét is.

13.3.  A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított és Vevő által aláírt fuvarlevél (átvételi elismervény) igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval a honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.

13.4.  Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.

13.5. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt az Eladói honlapon, a „Kapcsolat” menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az Eladó székhelyére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről.

14.  A szállítástól elállás
14.1. Ha a webshop a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, köteles erről a megrendelőt 48 órán belül tájékoztatni. Ebben az esetben vagy szerződésmódosításra kerül sor, vagy Vevő – külön kártérítési igény nélkül elállhat a szerződéstől.
14.2. Vevő a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést Eladó ügyfélszolgálatával folytatott telefonos vagy (postai, illetve elektronikus) levelezés keretében foganatosított megkereséssel kezdeményezheti. Az ügyfélszolgálat elérhetőségét (levelezési cím, telefonszám) Eladó a weboldalán feltünteti. A hagyományos elérhetőségeken felül Eladó vállalja, hogy ügyintézés céljából a weboldalán bárki számára hozzáférhető, online levelezési felületet biztosít. A beérkezett panaszokat Eladó három munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről – a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egyidejűleg – Vevőt értesíti.

15. Tulajdonjoggal kapcsolatos rendelkezések

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Lelkemben az Otthonom Kft. tulajdonában marad. A laowebshop a Lelkemben az Otthonom Kft. tulajdona, az ott található egyedi megoldások szerzői jogvédelem alatt állnak.
16. A szavatossági igény esetén történő eljárás

16.1. Vevő és Eladó közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a vevő hátrányára nem térhet el.
16.2.  A Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
16.3. Az Eladó a vevő nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
16.4.   A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a vevő rendelkezésére kell bocsátani.
16.5.  Ha a vállalkozás a vevő szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a vevőt.
16.6.  A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
16.7. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

17.  Elállás joga

17.1. Vevő elállási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A felsoroltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

17.2.  Weboldalon keresztül történő termékvásárlás esetén a fentiekben hivatkozott Kormányrendelet alapján és az Elállási/Felmondási Tájékoztatónkban (az 1. sz. mellékletben) foglaltak szerint megilleti az elállás joga. A megrendelő ezt a jogát a 2. sz. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ha az Eladó az internetes honlapján biztosítja a megrendelő számára az elállási jog fentiek szerinti gyakorlását, az Eladó a honlapján, vagy e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a vevői nyilatkozat megérkezését.

17.3. A Vevő az egyedi adásvételi szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Eladó székhelyére. Az írásbeli elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megküldött csomag kézbesítésével az egyedi adásvételi szerződést felbontja.

17.4.  A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Vevő viseli továbbá az áru visszaküldése során felmerülő hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.

17.5. Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel esetlegesen csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől számított 30 (harminc) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is. Az Eladó a terméket csak eredeti, hiánytalan mennyiségi és minőségi állapotában veszi vissza.

17.6. A Vevőt nem illeti meg az elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az árucikket, aminek az elállási jognyilatkozathoz mellékelt állaga, darabszáma, tömege, űrtartalma vagy más módon kifejezett nettó mennyisége az eredeti termék nettó minőségének, illetve mennyiségének 30 (harminc) %-át nem éri el. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható.
A Vevő érdekmúlásra hivatkozással az egyedi adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni.
Nem illeti meg az elállási jog Vevőt olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.

17.7. A termék állapotát Eladó a csomag kibontásakor rögzíti. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket (különösen, de nem kizárólagosan szállítási díj, postai csekk-díja), utánvéttel visszaküldött csomagot a webáruház nem vesz át.  A webáruház elállás esetén követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett. Amennyiben a termékről a felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését Eladó, azonnal biztosítja. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
17.8. A visszatérítés során az Eladó a visszatérítendő összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon teljesíti, e visszatérítési mód alkalmazásával a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

17.9.  Vevő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Eladó részére történő megküldésétől számított 15 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Eladó címen leadni.

17.10.  A visszatérítést Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t. A termék postai úton nem küldhető vissza.

18. Adatkezelés adatvédelem
Az Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az Eladó a Vevő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Eladó alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Az Eladó a Vevő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

19. Panaszkezelés rendje
19.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
19.2. Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
19.3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
19.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Vevővédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Vevővédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

20. Vegyes Rendelkezések
20.1. Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

20.2. Az Eladó s a távollevő vevő között létrejött egyedi adásvételi szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, azonban érvényes adásvételi szerződésként jön létre a Lelkemben az Otthonom Kft. – mint Eladó – és a Vevő között.

20.3. A laowebshopon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

20.4. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.
• Működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webshop akadálytalan működését és a vásárlást.
• Meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
• Bármely levél és adat elvesztése, függetlenül attól, hogy hagyományos, vagy elektronikus formában érkezett

A laowebshop használata különleges hardver meglétéhez nem kötött, hozzáférhető az alábbi operációs rendszereken és szoftvereken keresztül: Windows XP vagy újabb, Linux, OS X, iOS, Android vagy Windows Phone operációs rendszer, illetve Internet Explorer (9 vagy újabb), GoogleChrome, MozillaFirefox, Opera vagy Safari böngésző.
A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

20.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Ennek eredménytelensége esetén Vevő az Eladó székhelye szerinti Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, pf.:10.Telefonszám: 488-2131; fax: 488-2186e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

20.6. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

20.7.  Amennyiben Eladó a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy az Eladó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához

Budapest, 2015. november 10.

Lelkemben az Otthonom Kft.

Az ÁSZF 1. sz. melléklete

Elállási/Felmondási Tájékoztató
Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az egyedi adásvételi szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő
a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
c) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF 1. pontjában meghatározott címek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja a 2. sz. mellékletben foglalt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ha a szerződés alapján terméket vett át, Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Az ÁSZF 2. sz. melléklete

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(Kérjük, hogy csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.)
Címzett: Lelkemben az Otthonom Kft. telefon: +36209898981 (ügyfélszolgálat: munkanapokon 10 – 18 óráig), e-mail: lelkembenazotthonom@gmail.com
kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Itt kérjük a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölését)
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (Itt kérjük a megfelelő adat megjelölését)
A vevő(k) neve:
A vevő(k) címe:
A vevő(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ………………………………..

Az ÁSZF  3. sz. melléklete

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Lelkemben az Otthonom Kft. (továbbiakban: vállalkozás) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb három hónap.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, hibás teljesítés esetén, ha szerződése ilyen kikötést tartalmaz, annak alapján a vállalkozás jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A szerződésben vagy jogszabályban meghatározott jogok és határidő.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A Lelkemben az Otthonom Kft. a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalunkon, úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close